EN TR
  EN TR
Faaliyetlerimiz
Bileşen I

Kamu
Güveni

 • Bu alt bileşen, diğer bileşenlere bilgi kaynağı oluşturarak, FÜ ve ÜD proje liderleri, YED’leri ve Bileşen liderlerine halkın memnuniyetini arttırmanın yanı sıra her bir pilot icra dairesinin özellikleri ve karşılaştığı zorlukları ele alacak daha etkin bir icra sisteminin tasarım ve uygulamasına yönelik veri tabanlı kararlar almalarını mümkün kılacaktır. Bunun yanı sıra, rapor ve analiz projenin ilerleme durumu ve etkisini ölçmeye yardımcı olacaktır. Bu amaçla, hem bir temel hat hem de SWOT analizi, projenin başında gerçekleşecektir ve projenin ortasında ve sonunda incelenecektir. Bu sebeple Alt Bileşen 1.1’in ana hedefleri aşağıdaki gibi olacaktır:

  1) İcra takiplerinin etkinliği ve hızı hakkında istatistiki veri toplanması ve genel halk ile ana paydaşların memnuniyet seviyesini ölçen anketler ve kamuoyu yoklaması gerçekleştirmek.

  2) Proje boyunca gerçekleştirilen ilerlemeyi değerlendirmek ve proje ekibi tarafından kullanılmak üzere bir analiz yapabilmek için pilot icra dairesinden elde edilen veriler, anketlerin sonuçları ve kamuoyu yoklaması sürecinin periyodik değerlendirmesini yapmak.

  1.1.1. İcra dairelerinin etkinliği ve hızının değerlendirilmesi
  1.1.2. Kamuoyu yoklaması... (Paydaşlar için anketler)
  1.1.3. Kamuoyu yoklaması... (Vatandaşlar için anketler)
  1.1.4. Anket sonuçlarının analizi. SWOT analizi ve temel hat
  1.1.5. İkinci tur sonuçlarının ara dönem analizi
  1.1.6. Üçüncü tur sonuçlarının ve ilerleme durumunun analizi

 • Bu alt bileşenin ilk amacı, icra müdürleri, Adalet Bakanlığı çalışanları ve diğer paydaşlar arasında belirli konular hakkında farkındalık oluşturmak için icra sistemine ilişkin tartışmalar açmaktır. Türk toplumunun borçlanma kültürü, özel sektörün icra sisteminden beklentileri, icra müdürlerinin rolü ve konumu, davranış kuralları ve etiğinin yanı sıra planlama becerileri gibi tüm alanları etkileyen konular ele alınacaktır. Aynı zamanda, kalite yönetimi, yeni yediemin depoları sistemi vb. gibi yeni icra modelinin oluşturulmasında büyük önem arz eden konular hakkında en geniş kapsamda görüş alabilmek için bazı çalıştaylar yapılacaktır. Bu alt bileşenin ikinci amacı, Türk icra sisteminde tasarlanmış ve oluşturulmuş olan önemli iyileştirmeler hakkında genel halkta farkındalık oluşturmak olacaktır.

  1.2.1. Önleyici tedbirler ve borçlanma kültürü hakkında çalıştay
  1.2.2. İcra sistemlerinden beklentiler, arabuluculuk fırsatları hakkında çalıştay
  1.2.3. Mesleki Davranış Kodları hakkında Bölgesel Seminerler
  1.2.4. İcra Etiği Çalışma Grubunun oluşturulması
  1.2.5. Halkın farkındalığının arttırılması ve iletişimin değerlendirilmesi
  1.2.6. Yeni model hakkında broşürler, kitapçıklar ve internette bilgi
  1.2.7. Hacizli malların kıymet takdiri hakkında çalıştay
  1.2.8. İcra alanında çalışan personelin statüsü hakkında çalıştay
  1.2.9. Mesleki Davranış Kodları hakkında Çalıştay
  1.2.10. Genel Değerlendirme ve Yeni Strateji Geliştirme Çalıştayı
  1.2.11. Yediemin Depolarının Reformuna ilişkin Çalıştay
  1.2.12. KYS hakkında çalıştay

 • Bu alt bileşenin ana hedefi, Türkiye’nin icra sistemi modellerine ilişki Avrupa faaliyetleri ve Avrupa Müzakerelerinde varlığını arttırmanın yanı sıra Türkiye’nin icra sistemini halkla ilişkiler ve şeffaflık ile denetim usulleri, hacizli malların satışı ve e-satışlar için son teknolojiler olmak üzere iki önemli hususta AB standartlarına daha iyi uyum sağlaması için AB iyi uygulamalarıyla karşılaştırmalı olarak inceleyebilmektir.

  1.3.1. Kamu İcra Sistemi hakkında Avrupa Çalıştayı
  1.3.2. Denetim ve Denetim Standartları ile Satış hakkında Çalıştay E-satış

Bileşen II

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması ve Yeni İcra Daireleri

 • Bu alt bileşenin hedefi, yeni icra dairesi modelinde iş profilleri, görevler, işlevler ve sorumluluklar hakkında tam yetkinlik temin edilmesi amacıyla pilot icra dairelerinin müdürleri ve çalışanlarının kapasitelerini geliştirmektir.

  2.1.1. Yeni icra dairelerindeki icra müdürlerinin eğitim ihtiyaçlarının genel analizi
  2.1.2. Eğitim programları ve eğitim malzemelerinin hazırlanması (1)
  2.1.3. Eğitim programları ve eğitim malzemelerinin hazırlanması (2)
  2.1.4. Eğitim programları ve eğitim malzemelerinin hazırlanması (3)
  2.1.5. Ankara’da seminerlerin gerçekleştirilmesi Eğiticilerin Eğitimi
  2.1.6. AB mevzuatı hakkında seminer
  2.1.7. İspanya çalışma ziyareti
  2.1.8. Karşılaştırmalı çalışma ziyareti (İsveç)

 • Bu alt bileşenin amacı Adalet Bakanlığı İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığının misyonunu (“icra hizmetlerimizin etkin, tarafsız, öngörülebilir ve tutarlı bir şekilde sunulmasını temin etmek için ulusal seviyede icra sisteminin stratejik yönetimi”) düzgün bir şekilde yerine getirebilmesi ve başarılı olabilmesi için güçlendirilmesidir.

  2.2.1. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı için Stratejik Plan (1)
  2.2.2. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı için Stratejik Plan (2)
  2.2.3. Teşkilat, stratejik planlama ve kılavuzların geliştirilmesi hakkında çalıştay (3)
  2.2.4. AB ÜD’lere çalışma ziyareti

 • Konuya ilişkin yürürlüğe girmiş yeni kanun gereğince Türkiye’deki yediemin depolarının mevcut durum tespitini yaparak  gerekirse tespit edilen eksikliklerde iyileştirmeler teklif etmek.

  2.3.1. Yediemin depoları hakkında çalıştay (Avrupa toplantısı)
  2.3.2. Değerlendirme... Yediemin depoları sisteminin güçlendirilmesi: işlevsel kılavuz
  2.3.3. Yeni standart modelin hazırlanması ve onaylanmasına yönelik çalıştay

 • Bu alt bileşenin amacı, sunulan hizmetin kaliteli olması ve kullanıcı memnuniyetini temin eden sürekli bir iyileştirme süreci içerisinde güvenilir, şeffaf ve esnek bir kamu hizmeti aracılığıyla yüksek kaliteli ve yüksek değeri olan bir icra sistemini elde etmek için kalite yönetim sistemini bir araç olarak tekrar canlandırmak ve güçlendirmektir.

  2.4.1. Ulusal Kalite Komisyonu çalıştayı: yeni icra KYS yol haritası
  2.4.2. İyi uygulamaların değerlendirilmesi Yerel kalite ekipleri için KYS rehberi
  2.4.3. Merkezi ve Yerel seviyelere yönelik spesifik Kalite Eylem Planları çalıştayı
  2.4.4. Yerel ekipler ve üyeleri için uygulama kılavuzu ve KYS rehberi semineri

 • Bu alt bileşenin amacı , icra hizmetlerinin etkin, tarafsız, öngörülebilir ve tutarlı bir şekilde işlemesini temin etmek suretiyle yargıya olan güvenin arttırılmasına katkıda bulunmak için büyük mahallerdeki icra dairelerine ilişkin yeni bir modeli tasarlamak ve geliştirmek.

  2.5.1. Uygulamadaki standart planın gözden geçirilmesi (1)
  2.5.2. Uygulamadaki standart planın gözden geçirilmesi (2)
  2.5.3. Uygulamadaki standart planın gözden geçirilmesi (3)
  2.5.4. Teşkilat şeması (1) ... teşkilat şeması hakkında genel tekliflerin hazırlanması
  2.5.5. Teşkilat şeması (2)
  2.5.6. Eşgüdüm ve iyi uygulamalar hakkında hakimler ve icra müdürleri ile çalıştay
  2.5.7. UYAP ve diğer BT sistemleri için iyileştirmeler ve uyarlamaların tasarlanması (1)
  2.5.8. UYAP ve diğer BT sistemleri için iyileştirmeler ve uyarlamaların tasarlanması (2)
  2.5.9. Tasarlanan yeni icra dairelerinde gerekli personelin belirlenmesine yönelik çalıştay
  2.5.10. İş pozisyonları kitapçığı, usul kitapçığı ve teşkilat kitapçığının gözden geçirilmesi (1)
  2.5.11. İş pozisyonları kitapçığı, usul kitapçığı ve teşkilat kitapçığının gözden geçirilmesi (2)
  2.5.12. İş pozisyonları kitapçığı, usul kitapçığı ve teşkilat kitapçığının gözden geçirilmesi (3)
  2.5.13. Yeni icra dairesi modeline yönelik uygulama planının son olarak gözden geçirilmesi ve hazırlanması
  2.5.14. Yeni İcra Sistemi 2019-2023 Stratejik Planı uyarınca sürdürülebilirlik şeması

 • Bu alt bileşenin hedefleri, pilot mahallerde yeni icra dairesi modelinin yavaş yavaş uygulanmasına destek vermek ve en nihayetinde uygulanan yeni icra dairesinin genel işleyişini değerlendirmektir.

  2.6.1. Uygulamaya yönelik özel ihtiyaçlar ve stratejiler üzerine uzmanlık ve çalışma
  2.6.2. Bu gruba dahil olan icra dairelerinde yeni icra modelinin sunumu ve değerlendirilmesi (1)
  2.6.3. Bu gruba dahil olan icra dairelerinde yeni icra modelinin sunumu ve değerlendirilmesi (2)
  2.6.4. Bu gruba dahil olan icra dairelerinde yeni icra modelinin sunumu ve değerlendirilmesi (3)
  2.6.5. Bu gruba dahil olan icra dairelerinde yeni icra modelinin sunumu ve değerlendirilmesi (4)
  2.6.6. Uygulamanın gözden geçirilmesi ve denetlenmesi

 • Bu alt bileşenin amacı, pilot mahallerde yeni icra dairesi modelinin yavaş yavaş uygulanmasına destek vermek ve en nihayetinde uygulanan yeni icra dairesinin genel işleyişini değerlendirmektir.

  2.7.1. E-satışların ve malların araştırılmasının değerlendirilmesi
  2.7.2. Uygulamaya yönelik özel destek, eğitim ve sahada destek(1)
  2.7.3. Uygulamaya yönelik özel destek, eğitim ve sahada destek(2)
  2.7.4. Uygulamaya yönelik özel destek, eğitim ve sahada destek(3)
  2.7.5. Uygulamaya yönelik özel destek, eğitim ve sahada destek(4)
  2.7.6. Yeni modelin uygulanmasına yönelik kalite yönetimi hakkında çalışma ziyareti

 • Bu alt bileşenin amacı, yeni icra dairelerinin uygulanmasını, koordinasyon, sinerji ve ilgi alanları ve çabaların birliği ile desteklemektir. Bu yalnızca icra konularından sorumlu kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon değil, aynı zamanda paydaşlar ve icra çalışanlarının aktif dahiliyeti ve menfaat birliğini de gerektirmektedir.

  2.8.1. Ulusal İcra Çalışanları Ağı (İÇA) kurulması ve değişim yönetimine ilişkin iyi uygulamaların değerlendirilmesi
  2.8.2. İcra müdürleri ve İÇA iletişim kişileri için yeni icra dairesi modelinde uygulanan değişim yönetimi teknikleri hakkında eğitim
  2.8.3. İcra müdürleri ve İÇA üyelerinin ulusal çalıştayı: gelecekteki sürdürülebilirlik için stratejiler